CUBEicon/36/flexible

Atbilstība

Saskaņā ar Latvijas Republikas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu" (NILLTFN likums) un UniCredit Grupas prasībām, SIA “UniCredit Leasing” izstrādāta un ieviesta “Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Policy of SIA UniCredit Leasing” jeb AML politika, kas regulē un nosaka dažādu īpašu pasākumu veikšanu, lai mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

SIA “UniCredit Leasing” (turpmāk tekstā - UCL), kas ir UniCredit Grupas daļa, ievēro Globālo Atbilstības Politiku un AML pamatnostādnes, balstītas uz vislabākajiem starptautiskajiem standartiem un atbilstoši likumdošanas prasībām visās Grupas klātbūtnes valstīs. UCL ir iecēlis AML speciālistu, kas ir atbildīgs par AML politikas praktisku īstenošanu.

 • 1. AML

  Informācija par klientu

  Normatīvie akti paredz pienākumu UCL pieprasīt un klientiem pienākumu iesniegt UCL klientu izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus, tai skaitā informāciju par klientu patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Atsevišķos gadījumos UCL var pieprasīt arī citu papildu informāciju.

  Līzinga pieteikuma anketa ir neatņemama daļa no informācijas, ko klients sniedz UCL, tāpēc ir nepieciešams precizēt anketas datus katru reizi, kad notikušas kādas būtiskas izmaiņas, piemēram, klienta rezidences valsts vai politiski nozīmīgas personas statusa maiņa.  Ņemot vērā normatīvo aktu prasības identificēt savu klientu un iegūt klientu izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus, UCL regulāri atgādinās klientiem par nepieciešamību atjaunot informāciju – attiecīgs pieprasījums noteiktajā laikā tiks nosūtīts uz klienta, saziņai norādīto, e-pasta adresi.

  Datus par klientu var atjaunot aizpildot līzinga pieteikuma sadaļu “Informācija par klientu”, vai brīvā iesnieguma formā. Ja nevēlaties iesniegt informāciju klātienē, jūs varat parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt to uz info@unicredit.lv

   

  Ja klients tomēr nevēlas vai atsakās sniegt pieprasīto informāciju un dokumentus apjomā, kas ļauj veikt klientu izpēti pēc būtības, UCL ir tiesības izbeigt darījuma attiecības ar klientu un pieprasīt klienta saistību pirmstermiņa izpildi. Tāpēc, lai veiksmīgi turpinātu darījuma attiecības, ir svarīgi savlaicīgi iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus.

  Informācija par patiesā labuma guvēju

  Saskaņā ar NILLTFN likuma 18. panta 3. punktu mēs lūdzam sniegt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem, iesniedzot aizpildītu Patiesā labuma guvēja anketu. Ja nevēlaties iesniegt anketu klātienē, jūs varat parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt to uz info@unicredit.lv.

  Patiesais labuma guvējs ir persona, kurai tieši (vai netieši ar trešās personas starpniecību) pieder vismaz divdesmit pieci procenti no juridiskās personas akcijām vai balsstiesībām, vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē, piemēram, vienojoties ar pārējiem dalībniekiem vai akcionāriem par balsstiesību izlietošanas kārtību, īsteno kontroli kā juridiskā veidojuma dibinātājs, biedrs, pilnvarnieks vai pārvaldnieks, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts darījums. Gadījumā, ja īpašumtiesības vai kontrole tiek veikta, izmantojot īpašumtiesību ķēdi vai izmantojot citu kontroli, nevis tiešu kontroli, lūdzam sniegt detalizētu pārvaldes mehānisma aprakstu vai īpašumtiesību struktūras aprakstu, kurā ietverts īpašumtiesību sadalījums pa (%) daļām no katra īpašuma ķēdes uzņēmuma līdz pat un ieskaitot personas, kas kontrolē īpašumtiesību ķēdes galveno īpašumtiesību subjektu. Ja patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, tas jānorāda Patiesā labuma guvēja anketā, uzņemoties atbildību par sniegto ziņu patiesumu. Atsakoties sniegt informāciju par patieso labuma guvēju, klientam jāsūta oficiāla vēstule UCL ar paskaidrojumu par atteikuma iemeslu.

  Finanšu sankcijas

  SIA UniCredit Leasing kā daļa no UniCredit Grupas ievēro ES, ASV (OFAC), ANO un Latvijas Republikas normatīvos aktus par starptautiskajām finanšu sankcijām.

  UCL patur tiesības neveidot darījuma attiecības vai neveikt darījumus saistītus ar fiziskām vai juridiskām personām, kas minētas ES, ANO, ASV (OFAC) un / vai Latvijas Republikas sankciju sarakstos, kā arī ar juridiskām personām, kas ir šo personu īpašumā vai kontrolē.

   

  Saites uz normatīvajiem aktiem: 

  Eiropas Savienības sankciju normatīvie akti

  ASV OFAC - Sankciju programmas un informācija

  Apvienotais ANO Drošības padomes sankciju saraksts

  Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

 • 2. UniCredit Grupas Globālā politika Kukuļošanas un korupcijas novēršanai